Hjälpcenter

7187671c-7855-4b7b-b0b4-ce118e4ff123

användarvillkor

användar villkor

Allmänna villkor för användande av verktyget tinky

Genom att installera eller använda appen tinky (”tinky”) ingår du ett juridiskt bindande avtal med Tiny Minds Lab (”Tiny Minds Lab”) gällande användningen av tinky. Läs noga igenom användarvillkoren innan du godtar dem och installerar tinky.

 

1 Licens

1.1 Uppfyller du dessa villkor och övriga instruktioner från Tiny Minds Lab får du en rätt att nyttja den programvara som applikationen består av i enlighet med dessa villkor. Följer du inte villkoren kan Tiny Minds Lab återkalla licensen.

1.2 Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig i dessa villkor, i sin nuvarande eller tillkommande lydelse, behålls av Tiny Minds Lab och det material som ingår i applikationen kan vara immaterialrättsligt skyddat och eventuellt tillhöra tredje part. Dessa villkor ger ingen rätt att använda sådant material.

1.3 Din rätt att använda tinky förutsätter att förskolan slutit avtal med Tiny Minds Lab. Upphör avtalet mellan förskolan och Tiny Minds Lab att gälla upphör din rätt att använda tinky.

2 Tillåten användning

2.1 Licensen som Förskolan tecknat innebär en rätt att ladda ner, installera, skapa användare och använda tinky på en iPad eller dator (nedan gemensamt kallade ”Enheter”). Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, dessa villkor eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i applikationen eller på tjänsterna däri.

2.2 Du får inte använda tjänsten på ett olagligt sätt och du samtycker därför till att följa alla tillämpliga lagar, regler och riktlinjer, t.ex. personuppgiftslagen och upphovsrättslig lagstiftning.

2.3 Du får inte publicera innehåll som är diskriminerande, olagligt, kränkande eller som utgör ett intrång i andras rättigheter. Du får heller inte använda tinky på ett sätt som innebär förtal, mobbning, förföljelse eller kränkning av någon annan.

2.4 Om du använder tinky på ett sätt som är i strid med dessa användarvillkor eller på annat sätt missbrukar tinky har Tiny Minds Lab rätt att ensidigt avsluta ditt konto och spärra dig för framtida användning av tinky. Tiny Minds Lab får också välja att istället ta bort, redigera, blockera eller på annat sätt hantera sådant innehåll som Tiny Minds Lab bedömer bryter mot dessa användarvillkor.

 

3 Ansvarsbegränsning m.m.

3.1 Du är medveten om och accepterar att tinky tillhandahålls i befintligt skick. Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar Tiny Minds Lab inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som inte beror på Tiny Minds Lab eller sådan omständighet över vilken Tiny Minds Lab råder.

3.2 Du åtar dig att skydda och hålla Tiny Minds Lab skadeslöst gentemot eventuella krav (inklusive men inte begränsat till skäliga advokatkostnader) från tredje part som uppstår på grund av eller i samband med att du brutit mot användningsvillkoren eller mot någon lag, föreskrift eller tredje parts rättighet.

.

4 Behandling av personuppgifter

4.1 Du samtycker till att de uppgifter som lämnas till tinky och Tiny Minds Lab kommer att behandlas i datasystem av Tiny Minds Lab eller av annan part i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten och för att förskolan ska kunna använda tinky i sitt arbete och för information och kommunikation med vårdnadshavare.

4.2 Du har rätt att få information om lagrade personuppgifter, att begära att personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Förfrågningar, reklamation eller synpunkter gällande Tiny Minds Labs behandling av personuppgifter sker skriftligen till Tiny Minds Labs personuppgiftsombud på adress Kullavägen 11, 181 62 Stockholm, eller e-post   info@tinymindslab.se.

 

5 Lagring av data

Tiny Minds Lab lagrar data åt dig som användare på ett sätt som säkerställer att såväl gällande regler om hur personuppgifter får behandlas följs som att data lagras på ett betryggande sätt.

6 Uppgifter

Du accepterar att Tiny Minds Lab använder hos sig registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser, för utskick av information som har betydelse för användandet av produkter och tjänster enligt dessa användarvillkor eller andra av Tiny Minds Labs produkter. Tiny Minds Lab har även rätt att skicka ut enkäter för att kunna utveckla tinky på bästa sätt.

 

7 Övrigt

7.1 Tiny Minds Lab förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner tinky eller din åtkomst till tinky. Detta kan t.ex. ske om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

7.2 Dessa villkor kan ensidigt komma att ändras av Tiny Minds Lab genom att du får ett tydligt meddelande därom via tinky. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda tinky efter det att du tagit del av sådana ändrade villkor anses du ha godkänt detta. I annat fall ska du avinstallera tinky från samtliga Enheter.

7.3 Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av tinky som Tiny Minds Lab tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till tinky så länge och i den omfattning inte detta omfattas av ett separat avtal.

7.4 Om du inte har någon koppling till barn under en tid överstigande ett halvår har tinky rätt att radera din användare inklusive uppgifter om dig som användare efter utgången av halvåret.

7.5 Eventuell tvist mellan parterna ska avgöras vid svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk lag.

 

8 Kontaktuppgifter

Tiny Minds Lab AB
org. nr 559245-3301
Kullavägen 11
181 62  LIDINGÖ
info@tinymindslab.se